Báo dò khí ga

 • Bộ dò hơi xăng dầu - thường
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí Propane - thường (C3H8)
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí hydro - thường (H2)
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí mêtan – thường (CH4)
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí CO - địa chỉ
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên loop của trung tâm HEPHAIS, có bộ cách ly, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí acetylene - địa chỉ
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên loop của trung tâm HEPHAIS, có bộ cách ly, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí Propane - địa chỉ
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên loop của trung tâm HEPHAIS, có bộ cách ly, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí ga LPG - địa chỉ
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên loop của trung tâm HEPHAIS, có bộ cách ly, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí hydro - địa chỉ
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên loop của trung tâm HEPHAIS, có bộ cách ly, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò hơi xăng dầu - địa chỉ
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên loop của trung tâm HEPHAIS, có bộ cách ly, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí Metan - địa chỉ
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên loop của trung tâm HEPHAIS, có bộ cách ly, Nguồn cấp từ bên ngoài

 • Bộ dò khí acetylene - thường (C2H2)
  Thông tin chi tiết:

  Chống nước IP55, có thể kết nối trực tiếp trên trung tâm điều khiển ALPHA, báo động và tiền báo động bằng điện trở, Nguồn cấp từ bên ngoài

Thứ tự: Trang